Informatieaanvraag

Algemene voorwaarden bierproeven.nu

Neem vrijblijvend contact met ons op: info@bierproeven.nu | 06 - 12 46 86 30

 Algemeen 

Bierproeven.nu, Sabreerbier.nl, Thijssen Hospitality of Nijmegen on Tour worden hierna genoemd als: opdrachtnemer. Het bedrijf of persoon dat Bierproeven.nu, Sabreerbier.nl, Thijssen Hospitality of Nijmegen on Tour inhuurt voor een proeverij, (in welke vorm dan ook), een training, tour of een overige werkzaamheden wordt hierna genoemd als opdrachtgever.

 • Voor alle artikelen in deze algemene voorwaarden geldt specifiek: tenzij anders overeengekomen. Deze afspraken staan dan vermeld in de offerte.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk ten opzichte van de deelnemers voor mogelijke geleden schade en/of vermissingen aan eigendommen voortvloeiend uit een mogelijk voorval tijdens of na de bierproeverij of andere werkzaamheden.
 • Door de opdrachtnemer geleden schade aan eigendommen worden in rekening gebracht aan opdrachtgever!
 • De deelnemers dienen zich te houden aan de door de opdrachtnemer gestelde regels.
  De opdrachtgever is verantwoordelijk en belast met het naleven van deze door de opdrachtnemer gestelde regels.
 • Deelnemers dienen zich verder te houden aan de huisregels van de locatie waar de bierproeverij wordt georganiseerd.

 

Offertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Locatie

 • De opdrachtgever in verantwoordelijk voor de locatie. Eventuele schade aan de locatie die tijdens de proeverij of overige werkzaamheden is ontstaan, is voor rekening van de opdrachtgever.
 • Op de locatie dient aanwezig te zijn, opdrachtgever dient hiervoor te zorgen:
  • Spoelmogelijkheid voor proefglazen;
  • Microfoon en geluidsinstallatie voor groepen boven de 40 personen;
  • Proefglazen in overleg met Bierproeven.nu;
  • Water op tafel;
  • Ruimte om eten te bereiden en uit te stallen;
 • De opdrachtgever zorgt voor de locatie van de bierproeverij of training en de eventuele benodigde (horeca-)vergunningen.
 • De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele benodigde koelruimten en/of tapinstallatie etc.
 • Verbruik van stroom, water, koolzuur is voor rekening van opdrachtgever.

 

Annulering

 • Annuleren dient zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer uiterlijk 10 dagen van tevoren schriftelijk te worden gedaan.
 • Bij annuleringen door opdrachtgever binnen 10 dagen voor de geplande bierproeverij, consult of training wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 • Indien het werkelijke aantal deelnemers tijdens de bierproeverij minder betreft dan het vooraf doorgegeven aantal, dient de opdrachtgever toch het totaalbedrag van het doorgegeven definitieve aantal personen te voldoen.
 • Indien het werkelijke aantal deelnemers meer betreft dan het opgegeven aantal deelnemers dient de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer het vooraf afgesproken bedrag per persoon te voldoen.

 

Overmacht

 • In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade.
 • In het geval van overmacht wordt er door opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe datum voor de bierproeverij, consult of training te worden afgesproken.
 • Opdrachtnemer is in het geval van overmacht wel gerechtigd de eventueel gemaakte reiskosten in mindering te brengen op het voorschot alvorens dit terug te storten.

 

Wetgeving

 • De deelnemers aan de bierproeverij dienen minimaal de wettelijk bepaalde leeftijd te hebben van 18 jaar.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van deze minimumleeftijd van 18 jaar van de deelnemers.
 • Er wordt geen drank geschonken aan deelnemers die voor deelname aan de bierproeverij al beschonken zijn, dit is wettelijk bepaald.
 • Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van de consumptie van alcoholhoudende dranken!
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn ten allen tijde gerechtigd om deelnemers deelname te ontzeggen zonder restitutie van deelnemingskosten.
 • De opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor het niet na leven van mogelijke wettelijke regelgeving.
 • De opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

 

De bierproeverij, training, tour, catering of andere opdracht

 • Tijdens een bierproeverij wordt er een vooraf afgesproken aantal bieren geproefd. Er wordt 1 flesje bier per 2 personen gedronken. Afhankelijk van de inhoud van het flesje bier.
 • Bij de bieren worden, als dat is overeengekomen, hapjes geserveerd.
 • Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor naleving van HACCP, dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • Bij een consult en training geldt het recht op intellectueel eigendom. Kennis verkregen door een consult of training mag zonder toestemming van de opdrachtnemer niet worden verspreid op welke wijze dan ook.
 • Het minimale aantal deelnemers aan een bierproeverij is 20 personen.
 • Het minimale aantal deelnemers vaan bier-spijs-proeverij is 15 personen.
 • De duur van de proeverij/training is afhankelijk van het gekozen programma en dient vooraf te worden vastgesteld. In het geval van uitloop van het programma is Bierproeven.nu opdrachtnemer gerechtigd het programma in te korten. Wanneer het programma eerder klaar is dan afgesproken, heeft de opdrachtnemer geen verdere verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever.
 • Bij een consult/training dient vooraf duidelijk te worden afgesproken wat de inhoud zal worden. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Betaling en tarieven

 • Binnen de stadsgrenzen van Nijmegen worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Voor reiskosten buiten Nijmegen geld een tarief van € 0,30 per km vanaf Nijmegen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn bijgeschreven op Rabobank Nijmegen Thijssen Hospitality NL91 RABO 0161457924.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de wettelijke rente in rekening te brengen wanneer de opdrachtgever niet op tijd de betaling voldoet.
 • Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Vanaf € 36,- per persoon

On Tour

Unieke groepsuitjes voor bedrijven
Meer informatie
Op aanvraag

Advies

Bieradvies voor horecaondernemers
Meer informatie